افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
صفحه اصلی 2018 اکتبر

آرشيو ماهانه: اکتبر 2018

به یاد یک دوست !

💠در سفر هریجان برای اولین بار دیدمش ! پر بود از دردِ دل و حرفهای ناگفتنی ! یادم هست که خیلی زود با هم...