افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها ادبیات

برچسب: ادبیات

ای فسانه! خسانند آنان که فرو بسته ره را به گلزار...

ای فسانه! خسانند آنان که فرو بسته ره را به گلزار. می توان با اطمینان گفت که در تمام دنیا اگر یک دیوار نیمه خرابه...