افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها مسعودبرزنجه عطری

برچسب: مسعودبرزنجه عطری

درباره من و اِفاضات مسعودی !

✍️سلام ، سلامی به بلندای البرز و به وسعت خلیج همیشگی فارس، به تمامی خوانندگان محترمِ افاضات مسعودی. چه آنهایی که از اولین روزها...