افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها ناظم حکمت

برچسب: ناظم حکمت

ای فسانه! خسانند آنان که فرو بسته ره را به گلزار...

ای فسانه! خسانند آنان که فرو بسته ره را به گلزار. می توان با اطمینان گفت که در تمام دنیا اگر یک دیوار نیمه خرابه...