افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
صفحه اصلی برچسب‌ها نیمایوشیج

برچسب: نیمایوشیج

ای فسانه! خسانند آنان که فرو بسته ره را به گلزار...

ای فسانه! خسانند آنان که فرو بسته ره را به گلزار. می توان با اطمینان گفت که در تمام دنیا اگر یک دیوار نیمه خرابه...